کنگره بین المللی پژوهش های علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
کنگره بین المللی پژوهش های علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
20 اردیبهشت ماه 1396 - 20 اردیبهشت ماه 1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تبریز
:برگزارکنندگان
انجمن علمی شهرسازی
:ایمیل دبیرخانه
info@icmar.ir
:تلفن دبیرخانه
09337941263

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com