کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی
کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی
95/11/14 - 95/11/14
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
برگزارکننده : انجمن بین المللی تحقیقات صنعتی و علوم کاربردیIARIAS.کنسرسیوم بین المللی تحقیقات و توسعهINVENTORS CITY
:ایمیل دبیرخانه
info@msconf.ir
:تلفن دبیرخانه
77891284

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com