کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
1396/3/20 - 1396/3/20
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در مهندسی رایانه
:ایمیل دبیرخانه
cit@isdi.ir
:تلفن دبیرخانه
47623660 -021

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com