کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
1395/9/26 - 1395/9/26
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
:ایمیل دبیرخانه
info@nrci.ir
:تلفن دبیرخانه
021-25917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com