کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی وعلوم تربیتی
کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی وعلوم تربیتی
29آذرماه 1395 - 29 آذرماه 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در علوم اجتماعی
:ایمیل دبیرخانه
info@ncpe.ir
:تلفن دبیرخانه
02125917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com