کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی
کنفرانس ملی منابع انسانی در آموزش عالی
17 بهمن - 16 بهمن
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
دانشگاه شهید بهشتی
:ایمیل دبیرخانه
sbu.talent2016@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
29905868

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com