کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم (با مشارکت دانشگاه فنی گرجستا
کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم (با مشارکت دانشگاه فنی گرجستا
1 خرداد 1396 - 1 خرداد 1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
رشت
:برگزارکنندگان
دانشگاه فنی گرجستان، شهرداری منطقه 1 رشت و شرکت پیشگامان پژوهشهای نوین
:ایمیل دبیرخانه
info@icaenr.com
:تلفن دبیرخانه
09032730485

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com