کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار
کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار
96/12 - 96/12
:کشور محل برگزاری
امارات
:شهر محل برگزاری
دبی
:برگزارکنندگان
موسسه مطالعاتی نقش و طرح آنابافت شهر،انجمن معماری و شهرسازی استان البرز، موسسه بناشهر پایدار و موسسه سلوی نصر و با مشارکت دانشگاه ازاد اسلامی واحد دبی
:ایمیل دبیرخانه
info@camuconf.com
:تلفن دبیرخانه
02128426530

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com