کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
30 فروردین 1396 - 30 فروردین 1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
مشهد
:برگزارکنندگان
مرکز نوآوری پژوهش علوم انسانی
:ایمیل دبیرخانه
info@emass.ir
:تلفن دبیرخانه
09152026030

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com