کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
24 بهمن 95 - 24بهمن 95
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در علوم حسابداری
:ایمیل دبیرخانه
info@ncmi.ir
:تلفن دبیرخانه
02125917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com