کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر رونمایی شده در ISC
کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی ایران معاصر رونمایی شده در ISC
25مرداد ماه - 25 مرداد ماه
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
وزارت علوم تحقیقات و فناوری+دانشگاه اسوه رو نمایی شده در ISC
:ایمیل دبیرخانه
info@iranianconf.ir
:تلفن دبیرخانه
04136590422

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com