چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
۲۳ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
:کشور محل برگزاری
Iran
:شهر محل برگزاری
بابلسر
:برگزارکنندگان
دانشگاه حضرت معصومه(ص)، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشگاه بوعلی سینا و حمایت سایر دانشگاه ها و موسسات علمی
:ایمیل دبیرخانه
cnfconf@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
01135330773

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com