چهارمین كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
چهارمین كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
۲۵ شهریور ۹۵ - ۲۵ شهریور ۹۵
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
بابلسر
:برگزارکنندگان
شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال در نظر دارد و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران
:ایمیل دبیرخانه
economy.sanctions@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
01135330773

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com