پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی
پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی
95/12/25 - 95/12/25
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار ،ا، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه اموزش عالی مهراروند،
:ایمیل دبیرخانه
info@gpaconf.ir
:تلفن دبیرخانه
02177490953

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com