پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی روان شناسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی روان شناسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
95/11/19 - 95/11/19
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار ،ا، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه اموزش عالی مهراروند،
:ایمیل دبیرخانه
info@epsconf.ir
:تلفن دبیرخانه
77493604

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com