همایش آینده نگری تحول خانواده و زنان در ایران
همایش آینده نگری تحول خانواده و زنان در ایران
8 اسفند 95 - 8 اسفند 95
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
گروه مزالعات زنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
:ایمیل دبیرخانه
fdfwiran@srbiau.ac.ir
:تلفن دبیرخانه
021- 44865216 ,09902222673

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com