فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی
فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی
96/12/26 - 96/10/26
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
سراسری
:برگزارکنندگان
مجله نخبگان علوم و مهندسی
:ایمیل دبیرخانه
elitesjournal@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
44258197

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com