سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
95/12/14 - 95/12/14
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار ،ا، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه اموزش عالی مهراروند،
:ایمیل دبیرخانه
info@imsym.ir
:تلفن دبیرخانه
77491332

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com