دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
1395/11/06 - 1395/11/06
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست مازند آب
:ایمیل دبیرخانه
eemconf@yahoo.com
:تلفن دبیرخانه
09383244032

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com