دومین کنفرانس ملی مدیریت وروانشناسی
دومین کنفرانس ملی مدیریت وروانشناسی
4 اسفند ماه 1395 - 4 اسفند ماه 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در علوم اجتماعی
:ایمیل دبیرخانه
info@nmps.ir
:تلفن دبیرخانه
02125917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com