دومین کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم انسانی
دومین کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم انسانی
28 بهمن ماه 1395 - 28 بهمن ماه 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش در فقه و حقوق
:ایمیل دبیرخانه
info@ncli.ir
:تلفن دبیرخانه
02125917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com