دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری
1395/11/26 - 1395/11/26
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی
:ایمیل دبیرخانه
info@nch2017.ir
:تلفن دبیرخانه
021-25917222

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com