دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
24 مرداد ماه 1395 - 24 مرداد ماه 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
:برگزارکنندگان
وزارت علوم ( دانشگاه اسوه)
:ایمیل دبیرخانه
info@2meuconf.ir
:تلفن دبیرخانه
04136590413

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com