جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
28/ 2/ 1396 - 28/ 2/ 1396
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
:ایمیل دبیرخانه
islamicartconference1396@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
44618121

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com