اولین کنفرانس ملی تبلیغات دیجیتال در کسب و کار
اولین کنفرانس ملی تبلیغات دیجیتال در کسب و کار
1395/10/23 - 1395/10/23
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
رشت
:برگزارکنندگان
شرکت فرهیختگان نسل ماندگار و کانون ارژنگ ایرانیان
:ایمیل دبیرخانه
m1349626@yahoo.com
:تلفن دبیرخانه
09111349626

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com