اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
9 - 12 - 1395 - 8 - 12 - 1395
:کشور محل برگزاری
ایران
:شهر محل برگزاری
تهران
:برگزارکنندگان
دانشگاه تهران
:ایمیل دبیرخانه
aeoiconf@gmail.com
:تلفن دبیرخانه
88853378

------------------------------------------
فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com